Wotrowska wosada swjateho Bena

Wosadna cyrkej

Swjateho Měrćina lěta 1754 bě so Pělcec kubło we Wotrowje wotpaliło, na čož Pělc dospołnje wochudni a swój wotpaleny statok Budyskemu kapitlej swj. Pětra poskići. Tachantstwo kupi Pělcec kubło w lěće 1755 za 535 tolerjow a da hižo lěto pozdźišo bróžnju, hródźe a kólnju natwarić, zo by so hospodarstwo dale wjesć móhło. Dwuposchodowy dom da serbski biskop Jakub Jan Józef Wóski natwarić, zo bychu ludźo Bože słužby swjećić móhli, doniž so cyrkej njedotwari. Twar cyrkwje so hakle w lěće 1771 dowoli a hižo lěto pozdźišo bu wona poswjećena.

Prěnjotnje bě Wotrowska cyrkej mjeńša hač dźensa. Do wosady buchu w 19. lětstotku dalše wsy zafarowane, tohodla njenamakachu wšitcy wěriwi městno w cyrkwi. Wšelakich přičin dla pak zwrěšćichu plany nowotwara. Farar Mikławš Just da 1933/34 na wuchodnej stronje cyrkwje wołtarnišćo přitwarić; při tym nasta tež nowa sakristija (na južnej stronje).

W lěće 1972 ponowichu cyrkej nutřka kompletnje; mjez druhim wottorhachu horni chór, začinichu zachod na južnej stronje a přepołožichu zachod na zapadnu stronu.

Dotal poslednje nutřkowne a wonkowne ponowjenje sta so 2001/2003.

Nutřkowne wuhotowanje
Altar

wołtarnišćo

Wołtar, wołtarne blido a dupa su originale ze srjedź 18. lětstotka, zdźěla pokazuja stilowe elementy rokoko. Dupa, wuhotowana z pjeć hłójčkami jandźelow, pochadźa najskerje z Čěskeje.

Na wołtarnym wobrazu spóznajemy swjateho Bena z biskopskim kijom a mitru, před nim stejacy jandźel podawa jemu kluč a rybu (to stej atributaj swjateho Bena). Wobraz nasta po motiwach něhdyšeho wołtarneho wobraza Budyskeje tachantskeje cyrkwje, kotryž je prawdźepodobnje italski wuměłc Stefano Torelli wokoło 1750 stworił a kotryž nadeńdźemy dźensa w Tachantskej pokładni.

Nad wołtarnym wobrazom je widźeć skupina Swjateje Trojicy. Wěnc pruhow z mróčelemi a hłowami jandźelow a srjedźa hołb jako znamjo Swjateho Ducha twori hornju kromu.

Na sewjernej stronje wołtarja steji postawa swjateho Jakuba staršeho, kotryž je předstajeny jako putnik z tobołu, kijom a blešu. Na južnej stronje steji postawa swjateho Jana Nepomuka, kotryž so k swjatemu křižej modli.

swjaty Jakub

swjaty Jakub

Klětku je firmownik Marian Wjeńk z Wotrowa po přikładźe staršeje předłohi jako swój mišterski kruch zhotowił (2008). Nimo toho natwari po starych fotografijach nabóčny wołtar, kotryž bu 2013 poswjećeny.

Barbojte wokno

Při składnosći swojeho złoteho měšniskeho jubileja bě farar Herrmann 1910 cyrkwi darił barbojte wokno z podobiznu Sixtinskeje madony. Na nim napisane je: K dźakownemu wopomnjeću na swój złoty měšniski jubilej 9. novembra 1909 swojej farskej cyrkwi wěnował Jakub Herrmann, kanonikus a farar.

Pišćele

W lěće 1815 dósta Wotrowska cyrkej prěnje pišćele z třomi registrami, kotrež so dwě lěće pozdźišo na sydom a 1880 na dźesać registrow zwyšichu. Tehdy zatwarištej so dwaj chóraj; twar zapłaći biskop Franc Lok. 1944 so pišćele kompletnje ponowichu a w lěće 1994 natwarichu so nowe pišćele (Budyskeje firmy Eule).

pišćele a barbojte wokno

pišćele a barbojte wokno

Zwony a časnik

Wotrowska cyrkej ma štyri wulke bronzowe zwony. Prěnja a štwórta pochadźatej z Drježdźanskeje lijernje Weinhold (1772); wonej matej serbske napismo. Druhi a třeći zwón zhotowištej so 1964 w Apoldźe w Schillingec lijerni.

Wěžowy časnik je z lěta 1929 a ma dwaj woclanej zwonaj.