Wotrowska wosada swjateho Bena

Stawizniski přehlad

1319  Prěnje pisomne naspomnjenje Wotrowa: Dietrich z Haugwitza předa 4 talenty danje fararjej Eberhardej, kotryž je hnydom klóštrje w Pančicach dari

1758 Załoženje Wotrowskeje wosady přez serbskeho biskopa Jakuba Jana Józefa Wóskeho z Bärenstama

1768–1772  Twar cyrkwje

1772  Poswjećenje cyrkwje swj. Bena

1814  Prěni raz jěchaja Wotrowčenjo jako křižerjo

1815  Farar Sommer započa pisać wosadnu chroniku; zatwar prěnich pišćelow

1821  Křižowy puć so na kěrchowsku murju staji, tak mjenowane „kapałki“ přewostaji w lěće 1818 Jakub Lajnert (młynk w klóštrje) Wotrowskej cyrkwi; poswjećenje 1822

1858  Šindźelata třěcha farskeho domu wuměni so z třěšnymi cyhelemi

1861  Dźělenje hamta zwóńka wot wučerskeho městna

1865  Nowoměšnik Jurij Łušćanski (pozdźiši biskop) swjeći swoju primicu

1896/97  Cyrkej dóstanje nowe třěšne cyhele

1903–1909  Jakub Bart-Ćišinski zastupuje husćišo chorowateho fararja Herrmanna; na swójske přeće bu Ćišinski we Wotrowje pochowany

1910  Farar Jakub Herrmann dari cyrkwi barbojte wokno

1914 decembra 1914 swjeći so prěni raz we cyrkwi elektriska swěca.

1920  Załoženje serbskeho towarstwa katolskich młodźencow; poswjećenje pomnika na Kopcach

1923  Ponowjenje hłowneho wołtarja a nabočnych wołtarjow; wuporjedźenje cyrkwinskeje wěže; załoženje towarstwa katolskich knježnow

1931  Pawoł Brycka natwari kamjentnu kapałku na Lipicy

1933/34  Přitwar wołtarnišća cyrkwje a přitwar noweje sakristije na južnej stronje

1940  Na přikaz nacionalsocialistow a ordinariata wopušći farar Mikławš Just Wotrow, wostanje pak dale oficialnje farar Wotrowskeje wosady; wón so nawróći w juliju 1945

1941  Prěni raz wotměwaja so tak mjenowane „pólske Bože słužby“ (němske Bože mšě za polskich nućenych dźěłaćerjow)

Apryl 1945  Wójnska fronta wokoło Wotrowa; cyrkej a fara so přez granaty zlochka wobškodźištej

1946  Cyril Nawka přićehnje do Wotrowa, pod jeho nawodom nasta cyrkwinski chór

1948  Njewšědny dwójny pohrjeb: farar Jan Cyž-Hajničanski a arcyměšnik Pawoł Šołta-Lubijski – wobaj pochadźeštaj z Wotrowskeje wosady

1961  Elektriska připrawa za zwonjenje zwonow so zatwari; rozšěrjenje kěrchowa na zapadnu stronu

1963  Na wuchodnej stronje kěrchowa da farar Just na swisle pódlanskeho twarjenja susoda sgrafito trubjaceho jandźela připrawić

1964  Poswjećenje noweju zwonow

1964-1971  Farar Grofa da wołtarnišćo po normach 2. Vatikanskeho koncila přetwarić, wołtar ponowić, wołtarne blido wot retabla wotsunyć a kehelki wottwarić; cyrkwina wěža dóstanje nowu koporowu třěchu

1969  Poswjećenje noweho narowneho pomnika za Jakuba Barta-Ćišinskeho

1971  Bože ćěło: wotnětka nastaji so jenož hišće jedyn wonkowny wołtar we wsy

1972  Při składnosći 200-lětneho wobstaća Wotrowskeje cyrkwje wuda farar Měrćin Salowski brošuru „200 lět Wotrowska wosada“, kotruž napisa farar Rudolf Kilank

1972–1977  Nutřkowne ponowjenje cyrkwje; 1973/74 ponowjenje farskeho domu; 1976 twar ćěłownje (přez gmejnu); 1977 wonkowny wobmjetk cyrkwje so ponowi

1994  Poswjećenje nowych pišćelow

1995  Ponowjenje farskeho domu

1997  Wosadny swjedźeń při składnosći 225-lětneho poswjećenja wosadneje cyrkwje

2001  Wonkowne ponowjenje cyrkwje; serbscy rěčacy japanski germanist Goro Christoph Kimura je z hosćom we Wotrowje a bydli na farje. Wón hromadźi material za swoje doktorske dźěło. Wuslědki wozjewi w mjezynarodnym časopisu „International Journal of Sociology of Language“ (2015) w němskej rěči; wozjewjenje w serbskej rěči sćěhuje w Lětopisu (2016/1)

2003  Nutřkowne ponowjenje cyrkwje

2004  Poswjećenje pomnika při puću do Pančic k wopomnjeću na wopory wobchadnych njezbožow; z wotchadom fararja Kilanka na wuměnk (w oktobrje) wotpadnu Bože mšě sobotu wječor, rańše kemše wotydźeń su jenož hišće wutoru

2006  Při składnosći wjetšeho wosadneho swjedźenja wuda so kniha „Wotrow – něhdy a dźensa“

2008  Zatwar noweje klětki, mišterski kruch Mariana Wjeńki

2009  Poswjećenje chorhoje Wotrowskeje wohnjoweje wobory swj. Bena

2010  Wot 1. septembra je Chróšćanski farar Clemens Hrjehor administrator (do 31.8.2015); z wotchadom fararja Dawidowskeho do Reichenbach (w Vogtlandskej) wotpadnu njedźelske rańše kemše

2013  Poswjećenje nabočneho wołtarja, kotryž bě Marian Wjeńk po starych fotografijach zhotowił

2014  Při składnosći 200-lětneho jubileja křižerskeho procesiona nastajichu so čestne wrota; biskop dr. Heiner Koch powita křižerjow po jich nawróće

2015  Wot 1. septembra je Chróšćanski farar Měrćin Deleńk administrator

2019    Přetwar farskeho domu, zarjadowanje separatneho bydlenja

2022    Ponowjenje cyrkwje (nutřka); wosadny swjedźeń składnostnje 250. róčnicy załoženja wosady; film wo swjedźenskim ćahu nastanje; kniha wo swjedźenju „Herbstwo Wóskeho – Woskys Erbe“ wuńdźe