Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja_Wotrow_2019-05-12

Wozjewjenja we Wotrowje

na 4. Jutrownej njedźeli, dnja 12.05.2019

 1. Dźensa 14:00 hodź. je mejski nyšpor w Kanecach. Srjedu je mejski nyšpor w 19:00

hodź. w farskej cyrkwi.

 1. Wutoru je Boža mša we 8.00 hodź. Do toho je modlitwa wo měšniski dorost. Po

tym je senjorowe dopołdnjo z Alfonsom Kuringom w starej šuli.

 1. Cyrkwinski chór zwučuje wutoru 20:00 hodź. w cyrkwi.
 2. Přichodnu njedźelu swjećimy w našej wosadźe prěnje swjate woprawjenje.

Dźakny nyšpor je w 14:00 hodź.

 1. Pomocnicy lětušeho nabožneho tydźenja su wutrobnje na zawodne zarjadowanje

přeprošeni, kotrež wotměje so póndźelu, 20. meje, wot 9.30 hodź hač do něhdźe

14.00 hodź. w Budyšinje na farje, Při Pětrowej cyrkwi 7. Wobdźělnikam

sposrědkuje so přehlad wo jednotliwych dnjach a wobsahach, bibliskich

stawiznach a spěwach kaž tež wo kreatiwnych poskitkach. Zajimcy njech so

prošu hač do póndźele, 13. meje we Worklecach přizjewja.

 1. Zběrka přichodnu njedźelu je za našu farsku cyrkej postajena.

 

Vermeldungen in Ostro

am 4. Ostersonntag, dem 12.05.2019

 1. Heute um 14:00 Uhr ist Maiandacht in Cannewitz. Am Mittwoch um 19:00 Uhr

ist Maiandacht in der Pfarrkirche.

 1. Am Dienstag ist Hl. Messe um 8 Uhr. Vorher ist das Gebet um geistliche Berufe.

Im Anschluss ist Seniorentreff in der Alten Schule mit Alfons Kuring.

 1. Kirchenchorprobe ist am Dienstag um 20.00 Uhr in der Kirche.
 2. Am nächsten Sonntag feiern wir in unserer Gemeinde Erstkommunion.

Dankandacht ist um 14:00 Uhr.

 1. RKW Einführung ist am 20. Mai in Bautzen. Anmeldungen werden bis morgen

im Don Bosco Haus in Räckelwitz entgegengenommen.

 1. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für unsere Pfarrkirche bestimmt

Wozjewjenja_Wotrow05.05.2019

Wozjewjenja_Wotrow28.04.2019