Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Kniha wo lětušim wosadnim swjedźenju składnostnje 250. róčnicy załoženja Wotrowskeje wosady je hišće na předań w farskim běrowje w Chrósćicach, pola Pohončec we Wotrowje kaž tež w Smolerjec kniharni w Budyšinje. Kniha płaći 30 €. Prosymy wosebje tych, kotřiž su knihi skazali, zo bychu je tak spěšnje kaž móžno wotewzali.

Das Buch über das diesjährige Pfarrgemeindefest anlässlich des 250. Jahrestages der Gründung der Pfarrgemeinde Ostro wird zum Verkauf angeboten im Pfarrbüro in Crostwitz, bei Familie Pohontsch in Ostro sowie in der Smolerschen Buchhandlung in Bautze.. Das Buch kostet 30 €. Wir bitten insbesondere die bestellten Bücher so schnell wie möglich abzuholen.

Stream

Linki za streamowane kemše

Don Boskowy dom

link na internetnu stronu Don Boskoweho  domu k přizjewjenju za dźeń 6. do 8. lětnikow

Terminy w póstnym času

Vespery młodźiny: wosadni młodostni přeprošuja dekanatnych młodostnych do swojich wosadow. Vesperam přizamknje so zetkanje we wosadnicy.
sobotu 18.3. 20:00 hodź. w Ralbicach nócne modlenje
sobotu 25.3. 20:00 hodź. w Kulowje vesper
njedźelu 2.4. 14:00 hodź. w Pěskecach křižowy puć

póstne prědowanja: přehlad jako pdfka: postne_predowanja

Wozjewjenja

Wozjewjenja_Wotrow12.3.23

Wozjewjenja_Wotrow_19.03.2023

Wozjewjenje we Wotrowje, dnja 21.03.2023

Prosymy wo mnoho pomocy při wulkim rjedźenju farskeje cyrkwje. W cyrkwi zady na blidku leži zwučena lisćina z próstwu so za jedyn abo wjacore wobłuki zapisać. Rjedźenje prosymy sebi samostatnje wot nětka hač do bołmončki zarjadować. Kluč wotewzaće na zwučenym wašnju. Zapłać Bóh za pomoc.

Wozjewjenja we Wotrowje
na 4. póstnej njedźeli, dnja 19.03.2023

 1. Róžowc modlimy so wutoru a pjatk do kemši.
 2. Křižowy puć modlimy so njedźelu 14:00 hodź. (sami ale z ministrantami), srjedu 18:00 hodź. (z duchownym) a štwórtk 17:00 hodź. (za dźěći).
 3. Kolekta přichodnu njedźelu je biskopska za Misereor, darowanske wobalki leža na blidku.
 4. Wšitcy Wotrowscy ministranća su 25.3. na zhromadny dźeń z ministrantami Wikarije, Chrósćic, Worklec a Dobrošic na faru do Chrósćic přeprošeni. Spočatk je 9:00 hodź. z kemšemi. Prosymy wo přizjewjenje hač do 21.3. na farje. Dalše informacije namakaće na Chróšćanskej homepage. à link
 5. Prěnjowoprawjenska wučba je po planje.
 6. Póstny prědar je pjatk na kemšach farar Michał Nawka z Njebjelčic. Do kemši je přiležnosć k swjatej spowědźi.
 7. Młodostni su sobotu na zhromadnu vesper do Kulowa přeprošeni.
 8. Póstny wopor młodźiny je lětsa za dźěći a młodostnych w Ugandźe postajeny. Darowanske wobalki leža zady. Wopor móže so we wobalce do wosadneje kolekty, abo na zarjadowanjach dušepastyrstwa młodźiny wotedać.
 9. Sobotu 1.4. přeprošuje dekanatne dušepastyrstwo dźěći šulerjow 6. do 8. lětnika do Worklec. Přizjewjenja su hač do 27.3. online móžne.
 10. Sobotu je swjedźeń Přizjewjenje Knjeza. Kemše su 8:00 hodź.
 11. Přichodnu njedźelu je putnikowanje swójbow do Róžanta. Wotrowski procesjón woteńdźe zhromadnje z Klóšterskim 7:45 hodź. z Janskich kupjelow. Putniske kemše w Róžeńće su 9:00 hodź. w cyrkwi.
 12. Křćeńske zrěčenje je wuwzaćnje hižo pjatk 24.3. 20:00 hodź. na farje w Chrósćicach (tónraz nic, kaž zwučene, posledni pjatk měsaca).
 13. Zapłać Bóh wuprajimy wosadnym za pomoc při zymskej słužbje na farskim dworje a kěrchowje.

Vermeldungen in Ostro
am 4. Fastensonntag, den 19.03.2023

 1. Rosenkranzgebet ist Dienstag und Freitag vor der hl. Messe.
 2. Kreuzwegandacht ist Sonntag 14:00 Uhr mit Ministranten, Mittwoch 18:00 Uhr mit Geistlichem, Donnerstag 17:00 Uhr für Kinder.
 3. Nächsten Sonntag ist Bistumskollekte für das Misereor Hilfswerk. Spendenbriefe liegen hinten.
 4. Alle Ostroer Ministranten sind am 25. März zum Einkehrtag nach Crostwitz eingeladen, zusammen mit Ministranten aus Crostwitz, Räckelwitz, der Pfarrvikarie und Doberschütz. Beginn ist 9:00 Uhr mit der Hl. Messe. Wir bitten um Anmeldung bis zum 21.3. in Crostwitz. Genauere Informationen finden sie auf der Crostwitzer Homepage. à Link im QRCode
 5. Erstkommunionunterricht findet nach Plan statt.
 6. Am Freitag hält die Fastenpredigt Pfarrer Michał Nawka aus Nebelschütz. Vor der Hl. Messe ist Beichtgelegenheit beim Prediger.
 7. Jugend: Samstag 20:00 Uhr gemeinsame Vesper in Wittichenau.
 8. Das Fastenopfer der Jugend ist dieses Jahr für Kinder und Jugendliche in Uganda bestimmt. Spendenbriefe liegen hinten. Das Fastenopfer kann in die Pfarrkollekte oder bei den Jugendveranstaltungen der Dekanatsjugendseelsorge abgegeben werden.
 9. Schüler der 6. bis 8. Klasse sind am Samstag 1.4. ins Don-Bosco -Haus nach Räckelwitz eingeladen. Anmeldungen sind online bis zum 27.3. möglich.
 10. Am Samstag feiern wir das Hochfest Verkündigung des Herrn. Hl. Messe in Ostro ist 8:00 Uhr, in Rosenthal 9:00 Uhr.
 11. Nächsten Sonntag ist Familienwallfahrt nach Rosenthal. Die Ostroer Prozession beginnt 7:45 Uhr zusammen mit der Klosterprozession im Johannisbad. Wallfahrtsgottesdienst ist 9:00 Uhr in der Kirche in Rosenthal.
 12. Das Taufgespräch für den nächsten Monat ist ausnahmsweise bereits am Freitag, dem 24.3., um 20:00 Uhr im Pfarrhaus in Crostwitz. (Nicht wie sonst üblich am letzten Freitag im Monat.)