Wotrowska wosada swjateho Bena

Wozjewjenja/Vermeldungen

Wozjewjenja we Wotrowje na Bołmončce, dnja 5.4.2020

1. Bołmončku wusyłaja so kemše z Budyšina.
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=iHuBUlL0In0&feature=youtu.be)
Zeleny štwórtk, Wulki pjatk, Jutrownu nóc, Jutry njedźelu a Jutry póndźelu so kemše z Chrósćic přenjesu (YouTube-Kanal wosady so k tomu w přichodnych dnjach pjelni: https://www.youtube.com/channel/UCuHl0UgKnKgmjJ4D3sJEAcg/featured).

2. Wotpowědujo přikazej swjateho wótca so liturgije martrownych a jutrownych dnjow jenož w biskopskich a farskich cyrkwjach a bjez ludu swjeća.

Boži row móža wěriwi sobotu hač do 17 hodź. w cyrkwi wopytać a so před nim modlić, potom so cyrkej zawrěje.

3. Njezjawnych kemšow dla, tučasnje kolekty móžne njejsu. Póstna akcija Misereor hodźi so přez přepokazanku podpěrać, abo přez wužiwanje darowanskich listow, kotrež su přihotowane we hłownym zachodźe farskeje cyrkwje. Na Bołmončku je zběrka stajnje za Swjaty kraj postajena. K tomu je wuwěšk přihotowany. Štóž chce swójsku wosadu ze swojim darom podpěrać njech wužiwa list: “swobodny dar za wosadu”. Wšitke listy prosymy do wopornika při Božim rowje połožić.

4. Skazane intencije so wšědnje do njezjawnych kemši zapřijeja. Dokelž njemóžeće kemši hić a tež nic k swjatemu woprawjenju přistupić, modlće so doma z wotrězkow „Hdyž Kemši hić njemóžeš“ (Wosadnik str. 135) a „Duchowne swjate woprawjenje“ (Wosadnik str. 136).

5. Farski zarjad docpějeće tuchwilu jenož přez mejlku, list abo telefon. Móžeće pak tež jednorje cedlku do listoweho kašćika na farje ćisnyć z Wašej powěsću, Wašim naprašowanjom, Wašej próstwu abo Wašim pokiwom (njezabudźće podać mjeno a adresu a/abo tefonowe čisło).

6. Je-li štó w smjertnej nuzy smě duchowny k Wam do domu přińć. Prošu zawołajće za to pod čisłom 035796/804016. Normalne domawobstaranja tuchwilu njejsu móžne.

Wobkedźbujće nowy list biskopa Heinricha Timmereversa wo  někotrych prawniskich prašenjach z dnja 3.4.2020 2020-04-03 BHT Zu einigen rechtlichen Fragen der Seelsorge und Liturgie.

Vermeldungen in Ostro am Palmsonntag, dem 5.4.2020

7. Am Palmsonntag nutzen Sie bitte die Gottesdienstangebote via Live-Stream.

8. Osterkerzen können gegen eine Spende in der Kirche mitgenommen werden.

9. Entsprechend der Weisung des Hl. Vaters werden in Bischofs- und Pfarrkirchen die Kar- und Osterliturgien nur mit den unbedingt notwendigen Diensten, ohne Gemeinde.

10. Bestellte Intentionen werden täglich nichtöffentlich appliziert. Für Ihr Gebet zu Hause nutzen Sie bitte die Online-Angebote unseres Bistums.

11. Kollekten können Zur Zeit nicht wie üblich gehalten werden. Die Fastenaktion Misereor können Sie per Überweisung unterstützen oder Sie benutzen einen Spendenbrief aus der Vorhalle der Pfarrkirche. Am Palmsonntag wird üblicherweise für das Heilige Land gesammelt. Dazu ist ein Aushang vorbereitet. Wer in diesen Tagen die eigene Pfarrei mit seiner Gabe unterstützen möchte benutze bitte den Umschlag mit der Aufschrift: “Freiwilliger Beitrag für die Pfarei”. Ihre Spendumschläge geben Sie bitte in den Opferstock am Hl. Grab.

12. Das Pfarramt erreichen Sie in diesen Wochen nur über E-Mail oder Telefon. Sie können uns auch schreiben oder uns einfach eine Nachricht zur Bearbearbeitung in unseren Breifkasten geben. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an bzw. hinterlassen Sie Name und Anschrift.

13. Ist jemand in Todesgefahr, kann ein Geistlicher zu Ihnen kommen. Rufen Sie uns bitte an: Tel.: 035796/804016. Reguläre Hauskommunionen sind zur Zeit nicht möglich.

Wozjewjenja_Wotrow5.4.2020

Linki na livestream serbskorěčnych Božich mšow

Tute namakaće stajnje aktualne na stronje Katolskeho Posoła.

Jutry

Tradicija křižerjow so lětsa zakaza. Hlejće k tomu wozjewjenje Budyskeho krajneho zarjada z dnja 24.3.2020.

Wozjewjenje na biskopskej stronje 17.3.2020

Na internetnej stronje biskopstwa je wozjewjene postajenje biskopa Heinricha Timmereversa nastupajo cyrkwinske žiwjenje w tutej krizowej situaciji (200317_Corona_Hinweise). To rěka za našu wosadu konkretnje: žane Bože mšě a nyšpory w cyrkwi, žane proby šole abo chora, žane wulke rjedźenje cyrkwje, žadyn křižowy puć swójbow bołmončku, žane seniorowe dopołdnjo, žana firmowanska abo prěnjowoprawjenska wučba. Centralne zarjadowanja su so wšak hižo wotprajili. Tež putnikowanje swójbow do Róžanta njebudźe.

Modlitwa a kemše w „času corona“

Mamy naše zwučenosće změnić a zamóžemy to tež. Njerěka to, zo njesměmy so wjace modlić, ně nawopak. Je trěbne, zo so runje nětko modlimy a rozpominamy. Jězus sam nam praji, zo je přitomny, hdźež so dwajo abo třo w JEHO mjenje schadźuja:

“Zaso praju wam: Jeli staj dwaj mjez wami na zemi přezjednaj, njech je, štožkuli chce, wo čož prosytaj, to da so jimaj wot mojeho Wótca, kiž je w njebjesach. Přetož hdźež su dwaj abo třo w mojim mjenje zhromadźeni, tam sym ja mjez nimi.” (Mat 18,19-20)

So schadźować je tež duchownje a dušinje móžno. Móžemy być duchownje zwjazani a w zhromadnosći, tež hdyž njejsmy na samsnym městnje. Tuž wužijmy móžnosć w zwučenych kemšacych a nyšporowych časach k domjacej modlitwje křižoweho puća, litanije abo pobožnosće.

Prošu wobkedźbujće tež dalše wozjewjenja na stronje Chróšćanskeje wosady, na biskopskej internetnej stronje abo na stronje krajnoradneho zarjada.

Dienstanweisung von Bischof Timmerevers vom 17.3.2020

Die von Bischof Timmerevers herausgegeben Dienstanweisung können Sie hier herunterladen (200317_Corona_Hinweise).Für unsere Pfarrgemeinde heißt das konkret: keine Proben der Schola oder des Projektchors, keine Großreinigung der Kirche, kein Familienkreuzweg am Palmsonntag, kein Seniorenvormittag, kein Erstkommunions- und Firmunterricht. Zentrale Veranstaltungen wurden bereits abgesagt, auch die Familienwallfahrt nach Rosenthal findet nicht statt. Über das Osterreiten entscheidet das Landratsamt Bautzen.

Am 26. März hat Bischof Heinrich in einem Brief aktuelle Fragen zur Feier der Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen, zur Neuterminierung von Erstkommunionfeiern, Firmungen und Pfarreineugründungen sowie weiteren pastoralen Themenfeldern geklärt. Der Brief ist hier zugänglich 2020-03-26-Zu-liturgischen-und-seelsorglichen-Fragen.

Bitte beachten Sie auch weitere offizielle Erklärungen auf der Seite der Crostwitzer Pfarrei, auf der Bistumseite sowie des Landkreises Bautzen.